Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

 • (Trợ giúp kỹ thuật)

Điều tra ý kiến

Các bạn thầy trang web của chúng tôi thế nào?
Bình thường
Đẹp
Đơn điệu
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  IMG_20210226_092255.jpg IMG_20210226_092242.jpg IMG_20210226_092218.jpg IMG_20210226_092207.jpg IMG_20210226_092157.jpg IMG_20210226_092105.jpg IMG_20210226_092051.jpg IMG_20210226_092041.jpg IMG_20210226_092001.jpg IMG_20210226_091951.jpg IMG_20210226_091927.jpg IMG_20210226_091915.jpg IMG_20210226_091516.jpg COVID19.flv COVID19.flv IMG_20191118_102559.jpg IMG_20191118_102542.jpg IMG_20191118_102511.jpg IMG_20191118_102506.jpg IMG_5147.JPG

  Thành viên trực tuyến

  5 khách và 0 thành viên

  Chào mừng quý vị đến với Thư viện tài nguyên giáo dục Khánh Hòa.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  NGÂN HÀNG BÀI TẬP RELATIVE CLAUSES

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Lê Tấn Tài
  Ngày gửi: 06h:28' 12-03-2011
  Dung lượng: 264.5 KB
  Số lượt tải: 13731
  Số lượt thích: 1 người (Phạm Bùi Ánh Thu)
  PART A: MULTIPLE CHOICE

  MAKE THE BEST CHOICE
  This is the place _________ I met my wife.
  A. what B. where C. which D. that
  Simon is the man _________ Mary loves.
  A. who B. which C. whom D. A&C
  My wife, _________ is a doctor, works at Community Hospital.
  A. who B. which C. whom D. that
  Only one of the people _________ work in the company is qualified.
  A. what B. which C. who D. where
  She is the one _________ I told you about.
  A. what B. which C. whose D. who
  Those _________ had studied hard passed their exams.
  A. what B. which C. who D. whose
  The magazine _________ you lent me is interesting.
  A. what B. which C. whom D. whose
  The man _________ is resting is very tired.
  A. what B. which C. whom D. who
  The boy _________ sat next to you is my friend.
  A. who B. which C. whom D. whose
  We are using books _________ were printed last year.
  A. what B. who C. which D. whose
  The painting_________Ms. Wallace bought was very expensive.
  A. whom B. whose C. which D. where
  The homeless people_____story appeared in the paper last week have now found a place to live.
  A. who B. whom C. that D. whose
  __________ is your favourite sport, swimming or running.
  A. What B. Which C. Whom D. Whose
  Were the Wright brothers the ones __________built the first aeroplane?
  A. which B. whom C. whose D. that
  I don`t like stories________ have unhappy endings.
  A. where B. which C. they D. who
  The periodic table contains all the elements, ________ has a particular atomic weight and atomic number.
  A. which of each B. each of which C. which each D. each
  Ansel Adams was a landscape photographer ________ photographs of the western United States show nature on a grand scale.
  A. whose B. of whom C. of his D. his
  Jan didn`t check she had enough petrol before she left, ________ was careless of her.
  A. what B. it C. that D. which
  This is a town ________ many people live.
  A. in which B. which C. at which D. on which
  She, ________ is your sister, lives far away.
  A. which B. who C. whom D. she
  I see some girls ________ are pretty.
  A. whom B. which C. who D. they
  Give back the money ________ you took.
  A. it B. who C. whom D. which
  He was killed by a man ________ friends we know.
  A. whose B. which C. whom D. that
  He spoke to the messengers with ________ you were leaving.
  A. which B. whom C. whose D. that
  We captured a town ________ is in Spain.
  A. whom B. where C. which D. it
  The farmers ________ we saw were in the field.
  A. whose B. which C. they D. whom
  The women ________ I gave the money were glad.
  A. to whom B. to that C. for whom D. for that
  I know a boy ________ name is John.
  A. who B. whose C. whom D. that
  The man ________ you sent to the general has reported the victory.
  A. whose B. which C. whom D. he
  I saw those slaves ________ had been led to the city.
  A. whose B. which C. whom D. who
  The people ________ courage you praised are now citizens.
  A. whose B. which C. whom D. that
  You folks ________ live in farmhouses do not like the life of the city.
  A. whose B. who C. they D. which
  Those towns ________ you were looking at in Gaul are small.
  A. who B. where C. which
   
  Gửi ý kiến